XLIV sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 12 kwietnia 2022 r.


BORG.0002.3.2022


Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)

zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21


z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2022 r.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 20222039.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Stare Babice obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Babice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

() Henryk Kuncewicz


Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice
https://starebabice.bip.net.pl/?c=586
Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale
https://radni.tv/jednostka/?id=7 i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583).

Zawiadomienie