XXIX sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 31 grudnia 2020 r.

BORG.0002.13.2020

 

 Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

zwołuję w trybie zdalnym XXIX sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 7 stycznia 2021 r. o godz. 14.00,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 4. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na rok 2021:
 5. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 6. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 7. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 8. stanowisko Wójta do opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 9. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 10. głosowanie nad projektem budżetu Gminy Stare Babice na rok 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  (-) Henryk Kucewicz

                                                                                                                 

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice https://starebabice.bip.net.pl/?c=295

 

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)