XXXI sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z poz. 1842 z późń. zm.)

zwołuję w trybie zdalnym XXXI sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 14:00,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX sesji.
 4. Sprawozdanie z prac Rady Gminy za rok 2020podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stare Babice na rok 2021.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2021 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2021 planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2021 planów pracy Komisji.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021 – 2036.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stare Babice.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli o zmianie osoby reprezentującej Gminę Stare Babice w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem” w ramach LEADER.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze położonej we wsi Klaudyn.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gmina Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego /ul. Sikorskiego/.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gmina Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego
  /ul. Szymanowskiego/.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego na działce nr 641/2 przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Izabelin w zakresie opracowania studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice i zabezpieczenia środków na ten cel.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/269/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 listopada 2020 r.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów- obszar II.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia lat 2021 – 2023 latami obchodów 100 – lecia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach (Radiostacji Babice).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 32. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli komisji Rewizyjnej.
 33. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 34. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 35. Wolne wnioski i informacje.
 36. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

             Henryk Kuncewicz

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) .