Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2021 r.

udostępnij

Zarządzenie Nr 158/2021 Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację
„Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2021 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4, art. 48b ust. 1, 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/188/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie realizacji „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” na lata 2012-2016, przedłużonego i zmienionego uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2021 roku.

  1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i GOPS oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Babice

(-) Sławomir Sumka

 

 

Zarządzenie_1

Zarządzenie_2

Ogłoszenie szczepienia – konkurs ofert 2021 r

Wzór umowy na szczepienia w 2021 r

oferta wykonawcy dot szczepień na 2021 r