Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij

Zarządzenie Nr 54/2022

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 21 marca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały XXXIX/423/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania
i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
w 2022 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2022 r.

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
  w 2022 r. wybranych zostało 8 ofert.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 85 000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy zł)

§ 3

W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono trzech dotacji:

 1. Stowarzyszeniu Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nazwa zadania: Aktywny i kulturalny Senior 2022

Koszt całkowity realizacji zadania – 11 605 zł (jedenaście tysięcy sześćset pięć zł)

Udzielona dotacja – 10 405 zł (dziesięć tysięcy czterysta pięć zł)

 1. Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży – świat tańca 2022

Koszt całkowity realizacji zadania – 10 310 zł (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć zł)

Udzielona dotacja – 9 610 zł (dziewięć tysięcy sześćset dziesięć zł)

 1. Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży gramy w szachy 2022

Koszt całkowity realizacji 8 310 zł (osiem tysięcy trzysta dziesięć zł)

Udzielona dotacja – 7 710 zł (siedem tysięcy siedemset dziesięć zł)

§ 4

 

 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono 5 dotacji:
 • Stowarzyszeniu Działajmy Razem

Nazwa zadania: Organizacja warsztatów umuzykalniających w ramach Orkiestry

Koszt całkowity realizacji zadania – 33 494,30 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery 30/100 zł)

Wnioskowana dotacja – 30 494,30 zł (trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 30/100 zł)

Propozycja dotacji – 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł)

 • Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Prowadzenie chórów – Chór „Sami Swoi” 2022

Koszt całkowity realizacji zadania – 10 950 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana dotacja – 10 050 zł (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt zł)

Propozycja dotacji – 5 000 zł (pięć tysięcy zł)

 • Fundacji Na Przekór

Nazwa zadania: Między miejscami – przystanek IV – międzynarodowa wymiana doświadczeń młodzieży

Koszt całkowity realizacji zadania – 38 800 zł (trzydzieści osiem tysięcy osiemset zł)

Wnioskowana dotacja – 31 200 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście zł)

Propozycja dotacji – 27 275 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł)

 • Fundacji Na Przekór

Nazwa zadania: Zwyczajni – nadzwyczajni…- spotkania z autorytetami

Koszt całkowity realizacji zadania – 18 580 zł (osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł)

Wnioskowana dotacja – 16 300 zł (szesnaście tysięcy trzysta zł)

Propozycja dotacji – 5 000 zł (pięć tysięcy zł)

 • Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich

Nazwa zadania: Dramowo na nowo. Reaktywacja.

Koszt całkowity realizacji zadania – 19 400 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta zł)

Wnioskowana dotacja – 16 700 zł (szesnaście tysięcy siedemset zł)

Propozycja dotacji – 5 000 zł (pięć tysięcy zł)

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 5

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
w 2022 r. z powodu braku środków finansowych w budżecie dotacji nie udzielono:

 1. Fundacja „Nasze Szczęścia”

Nazwa zadania: Realizacja warsztatów teatralnych, prób oraz premiery przedstawienia pt. „Złote jabłko”.

Koszt całkowity realizacji zadania – 24 396 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 11 146 zł (jedenaście tysięcy sto czterdzieści sześć zł)

 1. Fundacja „Nasze Szczęścia”

Nazwa zadania: Jestem świadomym rodzicem

Koszt całkowity realizacji zadania – 12 291 zł (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 9 991 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł)

 1. Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” w Starych Babicach

Nazwa zadania: Gmina Stare Babice – II konkurs fotograficzny

Koszt całkowity realizacji zadania – 26 240 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 20 330 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta
trzydzieści zł)

§ 6

 

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 1. Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej

Nazwa zadania: Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych

Koszt całkowity realizacji zadania – 26 900 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 6 900 zł (sześć tysięcy dziewięćset zł)

 1. Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo

Nazwa zadania: Akademia Odkrywcy

Koszt całkowity realizacji zadania – 16 660 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 15 660 zł (piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł)

 1. Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo

Nazwa zadania: Warszawa na tropie kultury i sztuki

Koszt całkowity realizacji zadania – 29 850 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 28 250 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł

 1. Fundacja ART

Nazwa zadania: KONSTYTUCJA 3 MAJA” – lekcja historii dla klas VI – VII szkół podstawowych.       

Koszt całkowity realizacji zadania – 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł)

 1. Fundacja Jestem Mamą

Nazwa zadania: Siła kobiet – cykl spotkań

Koszt całkowity realizacji zadania – 13 200 zł (trzynaście tysięcy dwieście zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 10 700 zł (dziesięć tysięcy siedemset zł)

 1. Fundacja Rozwoju Kinematografii

Nazwa zadania: Kino letnie w Starych Babicach

Koszt całkowity realizacji zadania – 34 550 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 31 550 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł)

 1. Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”

Nazwa zadania: Letnie potańcówki

Koszt całkowity realizacji zadania – 20 251 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy zł)

 1. Towarzystwo Muzyczne Im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Nazwa zadania: Prowadzenie warsztatów baletowych dla dzieci w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w roku 2022

Koszt całkowity realizacji zadania – 12 870 zł (dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 12 870 zł (dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt zł)

§ 7

Z powodu braków formalnych, niemożliwych do usunięcia dotacji nie udzielono następującym Oferentom:

 1. Fundacja Gotowi.org:

Nazwa zadania: Warsztaty Gotowości w Starych Babicach – impreza plenerowa dla mieszkańców

Koszt całkowity realizacji zadania – 27 750 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł),

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 25 950 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł);

§ 8

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 9

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

Zarządzenie Nr 54/2022