Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij

Zarządzenie Nr 55/2022

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały XXXIX/423/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r. został przeprowadzony zgodnie
z zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r.

§2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r. wybranych zostało 5 ofert.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł)

§ 3

 1. W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono dwóch dotacji:
 • Fundacji „Aktywni Dłużej”

Nazwa zadania: Joga na Polanie Lipków dla Seniorów, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice – 3 edycja

Koszt całkowity realizacji zadania – 8 800 zł (osiem tysięcy osiemset zł)

Udzielona dotacja – 4 500 zł (cztery tysiące pięćset zł)

 • Fundacji „Aktywni Dłużej”

Nazwa zadania: Ruch rozwijający Seniora – terapia ruchem – 4 edycja

Koszt całkowity realizacji zadania – 7 270 zł (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł)

Udzielona dotacja – 5 370 zł (pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł)

§ 4

 • W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono 3 dotacji:
 • Fundacji Promocji Rekreacji „KIM”

Nazwa zadania: Seniorzy w akcji

Koszt całkowity realizacji zadania – 24 900 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset zł)

Wnioskowana dotacja – 24 100 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto zł)

Propozycja dotacji – 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

 • Stowarzyszeniu „Borzęcin”

Nazwa zadania: Rajdy rowerowe

Koszt całkowity realizacji zadania – 6 000 zł (sześć tysięcy zł)

Wnioskowana dotacja – 6 000 zł (sześć tysięcy zł)

Propozycja dotacji – 5 130 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści zł)

 • Stowarzyszeniu „Borzęcin”

Nazwa zadania: Ćwiczenia korekcyjne w wodzie dla Seniorów

Koszt całkowity realizacji zadania – 7 380 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł)

Wnioskowana dotacja – 7 380 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł)

Propozycja dotacji – 5 000 zł (pięć tysięcy zł)

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2022 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 5

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 • Syreni Kanon

Nazwa zadania: Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla seniorów i rencistów

Koszt całkowity realizacji zadania – 10 380 zł (dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 10 380 zł (dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł)

 • Fundacja Inicjatyw Niebanalnych

Nazwa zadania: Szachy w Starych Babicach

Koszt całkowity realizacji zadania – 9 750 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 8 050 zł (osiem tysięcy pięćdziesiąt zł)

 • Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Nazwa zadania: Obóz Letni Szczepu 110 WDH i GZ

Koszt całkowity realizacji zadania – 40 700 zł (czterdzieści tysięcy siedemset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 11 625 zł (jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć zł)

§ 6

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r. z powodu braku środków finansowych w budżecie dotacji nie udzielono:
 • Fundacja Aktywni Dłużej

Nazwa zadania: Weekendowa Szkoła Relaksacji dla Babickich Seniorów.

Koszt całkowity realizacji zadania – 4 100 zł (cztery tysiące sto zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset zł)

 • KUMA JUDO

Nazwa zadania: Rodzinny turniej KUMATEJ LIGI pod Patronatem Wójta Gminy Stare Babice

Koszt całkowity realizacji zadania – 9 000 zł (dziewięć tysięcy zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 6 000 zł (sześć tysięcy zł)

 • Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki

Nazwa zadania: Weekend żeglarski

Koszt całkowity realizacji zadania – 18 650 zł (osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 9 450 zł (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł)

 • Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” w Starych Babicach

Nazwa zadania: „Przez ruch do zdrowia” – cykl zajęć sportowo rekreacyjnych dla OZN

Koszt całkowity realizacji zadania – 35 359 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 23 080 zł (dwadzieścia trzy tysiące
osiemdziesiąt zł)

§ 7

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 8

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

Zarządzenie Nr 55/2022