Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice

udostępnij

ZARZĄDZENIE NR 196/2021

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 29 września 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr X/101/19 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam konkurs na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice.

§ 2
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
Wnioski w konkursie należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr X/101/19 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 4
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2344

Zarządzenie i ogłoszenie