Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

udostępnij

Zarządzenie Nr 26/2021

Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 28 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), i art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/376/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 4446)  zarządzam, co następuje:

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022”
  2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały XXXVII/376/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
  3. Warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, opisane są w treści ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

W celu oceny złożonych w konkursie ofert powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Mariola Sarzyńska – Przewodniczący Komisji;
  • Kamil Sagan – członek Komisji;
  • Bożenna Pyć – członek Komisji.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, publikuje się poprzez umieszczenie jego treści:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy;

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu gminy Stare Babice.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 

Zarządzenie i ogłoszenie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1527

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE