Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy

udostępnij

Z A W I A D O M I E N I E

 o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy

o scaleniu i podziale we wsi Borzęcin Duży

– kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XII/116/19 z dnia
26 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2, razem z załącznikami (mapy i rejestry) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 32, II piętro, w terminie od 7 do 28 stycznia 2020r. w godzinach pracy urzędu.

W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.