Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice zwołuje XLII sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 2,           

z następującym porządkiem obrad:     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa
  i Bezpieczeństwa.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Lubiczów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placu rekreacyjno-sportowemu położonemu we wsi Blizne Jasińskiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 287/2 położonej we wsi Zielonki – Parcela.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE Nowotworom u dzieci” w 2022 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/152/19 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rożnych częściach gminy Stare Babice.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji zadania publicznego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 20. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Babice do roku 2021
  z perspektywą na lata 2022-2025”.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice do roku 2025 z perspektywą do 2027 r.”
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice
  na 2022 r.

    23.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Stare Babice roku 2023 rokiem obchodów 100-lecia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
  w Babicach (Radiostacji Babice).
 2. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Gminy za rok 2021 – podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stare Babice na rok 2022.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2022 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 planów pracy Komisji.
 6. Zapoznanie radnych z protokołami Komisji Rewizyjnej z Kontroli.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Stare Babice