Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Stare Babice w trybie zdalnym

udostępnij

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695) zwołuję się w trybie zdalnym XX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 19 maja 2020 r. o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy.
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stare Babice.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice z działalności straży za rok 2019.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Gminie Stare Babice.
7. Rozpatrzenie sprawozdanie za rok 2019 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Stare Babice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 206, położonej we wsi Latchorzew.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
14. Rozpatrzenie skargi na działalność Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wystąpienia Wojewody Mazowieckiego.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.
Projekty uchwał

Projekty uchwał na sesję dostępne – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295