Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

 

zwołuję w XXIII sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 17 września 2020 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Stare Babice.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Blizne Jasińskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Wierzbin /ul. Królewska/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice /ul. Zielony Zaułek/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzecinie Dużym –kompleks 2.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Stare Babice do Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji projektu pn. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.
 19. Wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                          Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Henryk Kuncewicz

                                                                                                     

                                                                                                     

Obrady Rady Gminy będą transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

Projekty uchwał na sesję dostępne tutaj- https://starebabice.bip.net.pl/?c=295