Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Stare Babice w trybie zdalnym

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

zwołuję w trybie zdalnym

XXV sesję Rady Gminy Stare Babice

26 listopada 2020 r. o godz. 14.00

 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej położonej we wsi Borzęcin Duży.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na najem działki nr 626/15 wraz budynkiem ośrodka zdrowia przy ul. Warszawskiej 818 w Borzęcinie Dużym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku ośrodka zdrowia usytuowanym na działce nr 626/15 przy ul. Warszawskiej 818 w Borzęcinie Dużym. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/145/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta, złożonego przez Klub Radnych „Łączy Nas Gmina”.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice

Obrady Rady Gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)