Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

udostępnij

Działając w trybie art. 265 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (DZ. U 2020 poz 1219 ze zm.) zawiadamiam, że wszcząłem postępowanie związane z opracowaniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładem Baza Magazynowa nr 101 Mościska, 05-080 Izabelin ul. Estrady 8 Baza Magazynowa nr 101 Mościska W Izabelinie zakwalifikowana została na podstawie odrębnych przepisem do zakładów stwarzających duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Materiały do opracowania projektu Zewnętrznego Planu Operacyjno -Ratowniczego udostępnione są do wglądu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul Domaniewska 40.

Informacji w sprawie sporządzanego planu udziela st bryg. Jacek Gaczonowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego pokój nr 112.

W sprawie uzyskania stosownych informacji można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres igaczkowski@mazowsze.straż.pl lub telefoniczne pod numerem 22 55 95 105.

Wnioski i uwagi dotyczące sporządzania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego należy kierować do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na adres Komenda Wojewódzka PSP w Warszawa. ul. Domaniewska 40, 02-872 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mazowsze.straż.pl  oraz faxem na numer 22 55 95 108 – w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.