Zdalne posiedzenie Komisji

udostępnij

 

BORG.0012.1.3.2021

Stare Babice, dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

Informacja o zdalnym posiedzenie Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670),
w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję w dniu
13 maja 2021 r. o godz. 13:00 zdalne
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
    (OSP, Policja, Straż Gminna).
  2. Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

Informacje pisemne na posiedzenie Komisji zamieszczone zostaną w aplikacji Radni.info

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                                 (-) Remigiusz FIJOŁEK