Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Stare Babice

udostępnij

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

  1. za drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, 227 555 946 lub 227 555 117,
  2. za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Kosmowska, Szkolna – Zarząd Dróg Powiatowych, ul.Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 227 221 380,
  3. za drogi gminne – Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej i Obsługi Administracyjno-Gospodarczej 227 229 535.

Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest; Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach ul Wieruchowska 1, tel 227 229 681.

  

Zimowym utrzymaniem chodników  (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE Sp. z o.o.” z siedzibą w 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36, tel. 227 229 008.

Odśnieżamy chodniki !

Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Uwaga: W przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej należy dzwonić do zakładu energetycznego tel. 991.