Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania: “Wykonanie projektu budowy ul. Ciećwierza, Krzyżanowskiego i drogi 22-8KDL w Klaudynie”

udostępnij

W dniu 17 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania: “Wykonanie projektu budowy ul. Ciećwierza, Krzyżanowskiego i drogi 22-8KDL w Klaudynie”.

 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dwóch odrębnych projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie dwóch odrębnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanej dalej decyzją ZRiD i wystąpienie o nadanie decyzjom ZRiD rygoru natychmiastowej wykonalności dla dwóch odcinków dróg, tj.:

 1. Ciećwierza w Klaudynie gmina Stare Babice – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 898 ul. Sikorskiego (z włączeniem się w projektowane skrzyżowanie wg. odrębnego opracowania) do ul. Szymanowskiego (łącznie z przebudową skrzyżowania), długość odcinka około 1740 m oraz
 2. Krzyżanowskiego oraz droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 22-8KDL w Klaudynie gmina Stare Babice na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 898 ul. Sikorskiego (włączenie w skrzyżowanie typu rondo ul. Sikorskiego/Ekologiczna) do ul. Ciećwierza, długość odcinka około 1500 m.

 

Warunki wykonania umowy dla odcinka 1 – ul. Ciećwierza:

 1. wykonanie czterowariantowej koncepcji:
 • droga dwukierunkowa z obustronnym chodnikiem,
 • droga dwukierunkowa z jednostronnym chodnikiem,
 • droga jednokierunkowa z obustronnym chodnikiem,
 • droga jednokierunkowa z jednostronnym chodnikiem;
 1. przeprojektowanie skrzyżowania z ul. Szymanowskiego;
 2. uzyskanie warunków przebudowy linii niskiego napięcia;
 3. uzyskanie warunków przebudowy sieci teletechnicznych.

 

Warunki wykonania umowy dla odcinka 2 – ul. Krzyżanowskiego oraz droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 22-8KDL:

 1. wykonanie koncepcji – droga dwukierunkowa z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym,
 2. uzyskanie warunków przebudowy linii średniego napięcia biegnącej po południowej stronie ul. Krzyżanowskiego i przecinającej ulicę polegającej na umieszczeniu jej w kanale technologicznym;

 

Warunki wykonania umowy dla odcinka 1 i 2:

 1. dla każdego wariantu wykonanie wykazu działek do podziału z podaniem szerokości działki do przejęcia,
 2. wykonanie wykazu działek, dla których ogrodzenie usytuowane jest w istniejącym obecnie pasie drogowym i uwzględnienie w projekcie ich rozbiórki oraz zabezpieczenia posesji ogrodzeniem tymczasowym w nowej linii rozgraniczającej (ogrodzenie z bramą, furtką i furtką do śmietnika,
 3. zaprojektowanie:
 • nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (kategorię ruchu KR należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji);
 • chodników z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON w kolorze szarym, zjazdów z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON w kolorze czerwonym,
 • dojść do furtek i furtek śmietnikowych z nowoprojektowanej drogi w śladzie istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości,
 • ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchni asfaltowej,
 • zjazdów do działek niezabudowanych w uzgodnieniu z właścicielami, a gdy kontakt z nimi nie będzie możliwy to w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego;
 • przebudowy skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • odwodnienia nawierzchni,
 • oświetlenia kompatybilnego z istniejącym systemem bezprzewodowej kontroli opraw,
 • UWAGA! Zamawiający informuje, że posiada system sterowania oświetleniem Schreder EXEDRA w związku z czym wymaga, aby w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonać kompatybilne rozwiązanie z posiadanym przez Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji czy innych rozwiązań.
 • projektu stałej organizacji ruchu;
 1. przed sporządzeniem koncepcji wykonanie przez uprawnionego geodetę pomiarów geodezyjnych istniejących zjazdów z posesji (środek bramy) oraz osi jezdni (na wysokości każdej bramy) oraz sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu szkiców z powyższej czynności;
 2. uwzględnienie na koncepcji i przekrojach wyników pomiarów, o których mowa w ust. 5 celem wykazania różnic pomiędzy istniejącą i projektowaną niweletą drogi, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego;
 3. wykonanie projektów branżowych usunięcia kolizji sieci i urządzeń podziemnych/nadziemnych kolidujących z przebudowywaną drogą w szczególności sieci energetycznej i teletechnicznych;
 4. wykonanie inwentaryzacji szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją, uwzględnienie konieczności wycinki drzew we wniosku o wydanie decyzji ZRiD, a także wykonanie operatu wartości pozyskanego drewna;
 5. wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu nowo projektowanej ulicy, przy czym:
 6. projekt stałej organizacji ruchu przed zaopiniowaniem i zatwierdzeniem należy uzgodnić z osobami odpowiedzialnymi za realizacje zamówienia ze strony Zamawiającego;
 7. projekt zostanie uzgodniony w innych instytucjach zgodnie z wymogami prawa;
 8. wykonanie badań geotechnicznych;
 9. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub złożenie zgłoszenia wodno prawnego,
 10. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 11. całkowitą obsługę geodezyjną przedmiotu umowy, w tym uzyskanie map do celów projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 12. wykonanie wszystkich opracowań, dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie wszystkich decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i uzyskania decyzji ZRID,

 

 • Wykonawca opracuje koncepcje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.
 • Zamawiający wyrazi opinię w jej przedmiocie po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,
 • Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć w 3 spotkaniach z mieszkańcami, celem przedstawienia rozwiązań projektowych, w terminie określonym przez Zamawiającego,

 

Szczegóły dostępne pod adresem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/916785