Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r.

udostępnij

Zarządzenie Nr 94/2021

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXVII/293/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 • 1

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem
Nr 82/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r.

 • 2
 1. W wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. wybrane zostały 2 oferty.
 2. Wartość udzielonych dotacji wynosi 21 500 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset zł), co stanowi 43% kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.; wraz
  z I otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r., łączna wartość udzielonych dotacji wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł), co stanowi 100% kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.
 • 3
 1. Propozycje dotacji w wnioskowanych wysokościach dla:
 • Fundacji „Ruszyć z Kopyta”

Nazwa zadania: Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2021
cz. 2

Koszt całkowity realizacji zadania – 9 750 zł (dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia zł)

Propozycja dotacji – 7 850 zł (siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł)

 • Fundacji „Na Przekór”

Nazwa zadania: Uniwersytet dzieci

Koszt całkowity realizacji zadania – 15 490 zł (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt zł)

Propozycja dotacji – 13 650 zł (trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł)

 • 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 • Fundacji „Jak być Artystą”

Nazwa zadania: Jak sobie poradzić? Warsztaty kreatywnej walki z uzależnieniami.

Koszt całkowity realizacji zadania – 21 450 zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 21 450 zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł)

 • Stowarzyszeniu „Youth Human Impact”

Nazwa zadania: #świadoMy

Koszt całkowity realizacji zadania – 21 500 z ł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 19 300 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta zł).

 • 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 • 6

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

 • 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 • 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

 

 

Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28 kwietnia 2021 r.