Rozpoczęcie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Lubiczowie

udostępnij

W najbliższym czasie rozpoczną się prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Lubiczów (0018) położonego w jednostce ewidencyjne Stare Babice (143207_2).

Zakres prac będzie dotyczył m. in. granic obrębów ewidencyjnych, granic gruntowych, klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją które jej podlegają oraz aktualizacji danych dotyczących budynków.

INFORMACJA

Na podstawie art. 24a ust. 1, 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 15 kwietnia 2021 r. pod numerem ewidencyjnym OD.6640.1.2216.2021, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Lubiczów (0018) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie. Zakres prac przewidziany w Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Lubiczów (0018), gm. Stare Babice dotyczy granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji. Wykonawcą pracy geodezyjnej jest Krzysztof Zientara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Glob KZ biuro zarządzania i obrotu nieruchomościami Krzysztof Zientara”, 04-161 Warszawa, ul. Komorska 48A.

Postępowanie administracyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w opisanym powyżej zakresie będzie przeprowadzone w trybie przepisów art. 24a ust. 4-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wyznaczających poniższe zasady:

1. (ust.4) projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B),

2. (ust.5) informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek A), w budynku Służby Geodezyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B), w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 oraz poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Urzędu Gminy Stare Babice, a także poprzez ogłoszenie
w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem,

3. (ust.6) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych,

4. (ust.7) upoważniony pracownik Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, posiadający uprawnienia w zakresie „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,

5. (ust.8) po upływie terminu 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, informacja o tym zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

6. (ust.9) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowokartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zgłaszać zarzuty do tych danych,

7. (ust.10) o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji,

8. (ust.11) do czasu ostatecznego zakończenia postępowania dotyczącego uwzględnienia lub odrzucenia zarzutów, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące,

9. (ust. 12) zarzuty zgłoszone po terminie wynikającym z pkt. 6 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Informacje w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Lubiczów w gm. Stare Babice można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) lub pod numerem telefonu 22 733 73 55, 22 733 73 56 lub 22 733 73 40 (sekretariat) oraz u Wykonawcy pracy geodezyjnej pod numerem telefonu 22 425 19 40, e-mail: m.grudzien@glob-kz.pl