I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ).

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Stare Babice

nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 643/1 o powierzchni 0,1047 ha, położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz udział 3/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej dz. ew. nr 643/10 cena wywoławcza – 460 000,00 PLN netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice.

Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóźniej dodania 17 lutego 2020 r. na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Koszt sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice ( P. Katarzyna Łukaszewska) i pod nr tel.: (22) 730-80-27.

https://starebabice.bip.net.pl/?a=270