Budżet Gminy Stare Babice na rok 2022

udostępnij

Budżet Gminy jest planem dochodów i wydatków Gminy, stanowi więc podstawę jej gospodarki finansowej. Planuje się go na nadchodzący rok kalendarzowy w formie uchwały. Procedurę i zasady sporządzania budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów określa Rada Gminy. Projekt budżetu sporządza Wójt Gminy, uwzględniając wskazania Rady Gminy i zasady prawa budżetowego.
21 grudnia 2021 r. radni Gminy Stare Babice jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022. Ustalili oni kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 159 011 049,54 zł oraz kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 189 654 621,44 zł.
Z pełną treścią uchwały można zapoznać się na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2654.

Strategia zarządzania finansami Gminy Stare Babice ma na względzie przede wszystkim równowagę finansową i bezpieczeństwo budżetowe w Gminie. Taka polityka jest szczególnie istotna w sytuacji działania w wyjątkowym czasie pandemii, bo wiąże się ona z niepewnością co do zasad finansowania samorządów. Stąd bardzo duże zorientowanie działań Urzędu Gminy na pozyskiwanie bezzwrotnych krajowych środków finansowych. Jednocześnie warto podkreślić, że zadłużenie z tytułu zobowiązań długoterminowych Gminy Stare Babice w 2021 r. w stosunku do roku 2020 zmalało o ponad 2,36 mln zł. Oprócz planowanych spłat zobowiązań Gmina w miarę posiadanych wolnych środków dokonuje wcześniejszych wykupów obligacji i tak np. w roku 2020 wcześniej spłacono zobowiązania na 2 mln zł, a w roku ubiegłym – na 1,25 mln zł.
W kontekście rozwoju gminy trzeba także wiedzieć, że każdą złotówkę pozyskaną z kredytów i obligacji przeznacza się na działania inwestycyjne, tj. budowę nowej infrastruktury, rozbudowę lub modernizację już istniejącej.