Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków-obowiązek złożenia deklaracji do 30 czerwca 2022 r.

udostępnij
Uprzejmie przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek ten ma zastosowanie w odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma czas na złożenie deklaracji do końca czerwca 2022 r. natomiast dla nowych źródeł ciepła (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.) termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia tego źródła ciepła.Deklarację można składać on-line za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (https://ceeb.gov.pl/) lub w wersji papierowej w urzędzie gminy – wypełniony dokument można złożyć osobiście w UG w Starych Babicach lub wysłać pocztą na adres urzędu Rynek 32, 05-082 Stare Babice.Deklaracja zawiera m. in.:

– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,

– adres nieruchomości, w której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);– adres e-mail (opcjonalnie).

Szczegółowe informacje na temat CEEB, można uzyskać na stronie internetowej:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/