Już można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

udostępnij

Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) – Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

We wniosku trzeba też podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną czytelnie Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Świadczenie – dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli zostanie złożony w odpowiednim terminie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W Gminie Stare Babice – wniosek o wypłatę dodatku węglowego składamy do Działu Pomocy Środowiskowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 21 pok. 12  oraz  pok. 13.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Do pobrania – wniosek o wypłatę dodatku węglowego