Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu

udostępnij

 

 

W Y K A Z 

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu.

Opis i położenie

 

Kwirynów

nieruchomość  gruntowa, niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00057805/4
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 81
Powierzchnia nieruchomości  100 m, z czego 4 mprzeznaczono do najmu
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia  2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod tereny drogowe o symbolach: 16-1KDZ i 18-2KDL.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem  na 1 rok
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 135 zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek od towarów i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne  w terminie 14 dni
od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 14 – dniowego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 166 /2022  Wójta Gminy Stare Babice z dnia  16  sierpnia  2022 r.