Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych

udostępnij

Rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami korzystających z dowozu do placówek oświatowych, który organizuje gmina Stare Babice, przypominamy o konieczności złożeniu wniosku w celu objęcia dziecka dowozem gminnym w roku szkolnym 2021/2022.

Wzór wniosku określa Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice nr 234 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym do szkół  i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Warunkiem zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym przez gminę Stare Babice jest złożenie przez rodzica, opiekuna prawnego, wniosku o zapewnienie transportu i opieki.

Wniosek można pobrać i wydrukować ze strony: https://starebabice.bip.net.pl/?c=340 lub odebrać w siedzibie Urzędu.

 

Wniosek po sprawdzeniu formalnym przez Referat Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice  do 02 lipca 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
2) kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) skierowanie do placówki oświatowej wydane przez właściwego starostę,
4) potwierdzenie/ zaświadczenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka (w przypadku zmiany szkoły, ośrodka)
5) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko (można dostarczyć do 15.09.2021 r.)
6) inne dokumenty lub oświadczenia określone przez organ.

 

Rodzice, którzy planują dowozić dziecko własnym samochodem składają wniosek o zawarcie umowy również do 02 lipca 2021 r., do wniosku należy dołączyć także dane dotyczące spalania paliwa, dane pochodzące od producenta pojazdu na podstawie świadectwa zgodności WE lub zaświadczenia od producenta pojazdu ze wskazaniem nr VIN o średnim zużyciu paliwa w jednostkach na 100 km.

Szczegóły i wniosek do pobrania na stronie:
https://starebabice.bip.net.pl/?c=340