Obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

udostępnij

W imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przekazujemy informacje dotyczące obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43), utworzono 10 następujących funduszy promocji:

 •  Fundusz Promocji Mleka
 •  Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
 •  Fundusz Promocji Mięsa Wołowego
 •  Fundusz Promocji Mięsa Końskiego
 •  Fundusz Promocji Mięsa Owczego
 •  Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
 •  Fundusz Promocji Owoców i Warzyw 
 •  Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
 •  Fundusz Promocji Ryb
 •  Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019)

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego KOWR obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ f1). Można je złożyć:

 • bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat
 • za pośrednictwem aplikacji ePUAP
 • za pośrednictwem portalu eRolnik: https://erolnik.gov.pl/#/

Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRolnik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Więcej informacji na stronie: https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji