PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

udostępnij

Firma „PlantiCo Zielonki – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki“ Sp. z o. o.
poszukuje do działu produkcji pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PRODUKCJI I KONTRAKTACJI

Miejsce wykonywania pracy: Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice, Polska

Opis stanowiska:

• Bieżący monitoring firmowych plantacji nasiennych oraz doradztwo
• Koordynacja zbiorów i nadzór nad przechowywaniem, transportem
• Kwalifikacje polowe plantacji
• Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem plantacji
• Reprezentowanie firmy podczas spotkań polowych
• Poszukiwanie gospodarstw do kontraktacji nasiennych
• Prace biurowe, obsługa firmowego systemu magazynowego

Wymagania

• Wykształcenie średnie, preferowane wyższe ogrodnicze lub rolnicze
• Mile widziane doświadczenie w doradztwie agrotechnicznym (rośliny warzywne)
• Łatwość w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rolnikami
• Umiejętności prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych
• Gotowość do pracy w terenie, umiejętności zarządzania czasem pracy
• Prawo jazdy kat. B, obsługa komputera (Pakiet Office)

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na czas określony a po okresie próbnym możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony
• Niezbędne narzędzia pracy: komputer, telefon służbowy
• Możliwość szkoleń
• Przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na e-mail: leszek.marzec@plantico.pl z dopiskiem w tytule „Pracownik produkcji i kontraktacji” lub składać osobiście w sekretariacie : Zielonki-Parcela ul Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice. Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV aktualnej treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Przesłanie do PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail plantico@plantico.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
• w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
• w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
• dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
• w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.
W zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.