Fundusze sołeckie 2022

udostępnij

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. To środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa. Zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.
Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Stanowi ona zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach tej części budżetu gminy na dany rok. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.
Zgłaszane we wnioskach przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

1. być zadaniami własnymi gminy,
2. służyć poprawie życia mieszkańców,
3. być zgodnymi ze strategią rozwoju gminy.

Poniżej przedstawiamy aktualne zadania sołeckie na rok 2022, zostały one zatwierdzone przez Wójta Gminy, oraz uchwalone przez Radę Gminy Stare Babice. W trakcie roku budżetowego (jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego), sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

 

Nazwa zadania wydatki w złotych, w tym:
bieżące: majątkowe:
Sołectwo Babice Nowe 65 467,55
Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice 12 000,00 0,00
Zakup metalowego serca na nakrętki 1 500,00 0,00
Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach 1 967,55 0,00
„Dzień z kulturą” 25 000,00 0,00
Integracja mieszkańców Babic Nowych 25 000,00 0,00
Sołectwo Wojcieszyn 76 659,90
Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie 0,00 35 000,00
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w siedziska oraz akcesoria do ćwiczenia małej i dużej motoryki 2 000,00 0,00
Tablica historyczno-informacyjna miejscowości 2 000,00 0,00
Integracyjne spotkanie dla mieszkańców 8 659,90
Zakup artykułów sportowych dla młodzieży 2 000,00 0,00
Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczna oraz rozwój edukacyjno-kulturalny i profilaktykę zdrowotną 2 000,00 0,00
Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie 0,00 22 000,00
Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie 3 000,00 0,00
Sołectwo Klaudyn 76 659,90
Zakup luster drogowych, koszy betonowych, ławek i tablicy informacyjnej 27 800,00 0,00
Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parcela 2 000,00 0,00
Aktywizacja mieszkańców sołectwa Klaudyn 41 859,90 0,00
Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice 5 000,00 0,00
Sołectwo Stanisławów 26 907,62
Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych 12 907,62 0,00
Zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Gminną 1 000,00 0,00
Realizacja działań na rzecz starszych mieszkańców, wspieranie profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, wdrażanie projektów edukacyjnych i kulturalnych w oparciu o zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice 3 000,00 0,00
„Sztafeta Pokoleń” – realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej mieszkańców w każdym wieku 10 000,00 0,00
Sołectwo Stare Babice 76 659,90
Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego 0,00 20 000,00
Zakup koszy na śmieci 5 000,00 0,00
Zakup stojaków rowerowych 10 000,00 0,00
Zakup pojemników na psie odchody wraz z woreczkami foliowymi (pakiet) tzw. stacje na psie odchody 10 000,00 0,00
Zakup roślinności i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew parkowych, krzewów, traw oraz roślinności rabatowej na terenie sołectwa Stare Babice 15 000,00 0,00
Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców 10 000,00 0,00
Kontynuacja wykonania miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej) 6 659,90 0,00
Sołectwo Koczargi Nowe – Bugaj 25 681,07
Montaż kamery sczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej 0,00 25 681,07
Sołectwo Koczargi Nowe 46 532,56
Zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych 10 000,00 0,00
Świąteczne oświetlenie zewnętrzne 10 000,00 0,00
Zakup biletów wstępu na spektakle i wydarzenia kulturalne do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców Koczarg Nowych 3 000,00 0,00
Integracja mieszkańców Koczarg Nowych 1 532,56 0,00
Zakup stołów i ław do sołeckiej wiaty na terenie działki nr 252/30 w Koczargach Starych 15 000,00 0,00
Zakup zewnętrznego stołu do szachów 7 000,00
Sołectwo Lubiczów 10 844,65
Integracja i aktywizacja Seniorów wsi Lubiczów 2 000,00 0,00
Impreza sołecka – integracja mieszkańców 8 844,65 0,00
Sołectwo Wierzbin  52 128,73
Zakup na sołeckie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odchody zwierzęce 8 000,00 0,00
Zakup ławek na ulicę Królowej Marysieńki 4 000,00 0,00
Zakup drzew na ulicę Królowej Marysieńki 4 000,00 0,00
Zakup ssaka mechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym 2 000,00 0,00
Zakup śpiwora ratowniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym 700,00 0,00
Doposażenie w rynny i rolety „Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym 10 000,00 0,00
Zakup choinek na ulice sołectwa na Święta Bożego Narodzenia 700,00 0,00
Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja 8 000,00 0,00
II Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli 8 000,00 0,00
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży 3 000,00 0,00
Aktywizacja seniorów poprzez rozwój edukacyjny i kulturalno-zdrowotny 2 000,00 0,00
Spotkania sołeckie 1 728,73 0,00
Sołectwo Janów 50 518,87
Budowa lamp na ul. Rudnickiego 0,00 50 518,87
Sołectwo Latchorzew 76 659,90
Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta 0,00 42 659,90
Zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala w pasie drogowym po stronie północnej 14 000,00 0,00
Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Stare Babice 5 000,00 0,00
Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 0,00 15 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela 75 500,00
Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, zdrowotnym, zawodowym i sportowym dla docelowej grupy Seniorów 3 500,00 0,00
Zakup kurtek ortalionowych oraz piłek dla grup młodzieżowych 5 000,00 0,00
„Rozpoczęcie wakacji” – piknik rodzinny dla sołectwa Zielonki-Parcela 10 000,00 0,00
Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: „Wesoła polana dla najmłodszych – plac zabaw” 0,00 57 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś 75 893,30
Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. 0,00 70 893,30
Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice 5 000,00 0,00
Sołectwo Kwirynów 51 659,90
Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu dla Kwirynowa 14 659,90 0,00
Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie 0,00 25 000,00
Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie 0,00 10 000,00
Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parceli 2 000,00 0,00
Sołectwo Koczargi Stare 76 659,90
Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiata integracyjna 13 000,00 0,00
Zakup mebli i osłon na żeliwne grzejniki do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych 6 000,00 0,00
Zakup roślin na teren rekreacyjny (teren wiaty) oraz na pasy zieleni między SP Koczargi Stare a przystankiem autobusowym 6 659,90 0,00
Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci wraz z zakupem materiałów służących do realizacji tych zadań 25 000,00 0,00
Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców 3 000,00 0,00
Zakup biletów na spektakle/filmy/ wydarzenia w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli 8 000,00 0,00
Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiata integracyjna 15 000,00 0,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego  76 659,90
Wianki 2022 – organizacja 16 659,90
Zabawka wspinaczkowa – LINARIUM dla dzieci 7-14 lat – plac przy ul. Kopernika 10 0,00 60 000,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego 75 659,90
Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego 5 000,00 0,00
Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2 15 000,00 0,00
Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem 0,00 22 000,00
Wymiana lamp na ledowe na ulicy Fortowa, Przechodnia, Przejazd, Łaszczyńskiego 12 000,00 0,00
Wianki 2022 – organizacja 16 659,90 0,00
Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice 5 000,00 0,00
Sołectwo Zalesie 28 670,80
Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym 1 500,00 0,00
Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja 4 000,00 0,00
II Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli 4 000,00 0,00
Dzień Seniora 4 000,00
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży 1 000,00 0,00
Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia 14 170,80 0,00
Sołectwo Mariew, Buda 43 389,50
Wykonanie „scenko-altanki” na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r 0,00 43 389,50
Sołectwo Lipków 76 659,90
Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie 0,00 24 159,90
Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie 0,00 52 500,00
Sołectwo Topolin 17 026,73
Zakup urządzenia do mycia podłóg „szorowarki” dla OSP Borzęcin Duży 5 000,00 0,00
Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice 2 026,73 0,00
Święto Borzęcina i Topolina 3 500,00 0,00
Zakup artykułów sportowych dla młodzieży 3 500,00 0,00
Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/20219 Wójta Gminy Stare Babice 3 000,00 0,00
Sołectwo Borzęcin Duży  74 659,90
Zakup urządzenia do mycia podłóg „szorowarki” dla OSP Borzęcin Duży 5 000,00 0,00
Łąka kwietna 3 000,00 0,00
Fontanna Multimedialna 0,00 60 000,00
Święto Borzęcina i Topolina 4 659,90 0,00
Zakup artykułów sportowych dla młodzieży 2 000,00 0,00
Sołectwo Borzęcin Mały 52 282,05
Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 0,00 10 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki 0,00 21 000,00
Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych 0,00 21 282,05
621 357,84 688 084,59
Ogółem: 1 309 442,43