Informacja o zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

udostępnij

Informacja o zdalnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2157) zwołuję w dniu  15 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 zdalne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Tematami posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydanie opinii na temat „Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.
  2. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020. Informacje na temat wyników egzaminów w klasach 8 szkoły podstawowej. Analiza otrzymanych informacji.

 

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                            (-) Radosław KARPIŃSKI

 

Dokument