Informacja w sprawie absolutorium

udostępnij
Dnia 15 czerwca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (zwanej dalej RIO), wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice (zwanej dalej KR) o nieudzielenie Wójtowi Gminy Stare Babice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Przeprowadzona przez Skład Orzekający RIO analiza wniosku nie wykazała „wystarczających przesłanek do uznania, że Komisja Rewizyjna dokonała skonkretyzowanej i dostatecznie udokumentowanej oceny całokształtu stopnia wykonania budżetu”. Jednocześnie RIO nadmieniło, że samo uzasadnienie KR „w ograniczonym stopniu obrazuje sposób dochodzenia Komisji do przedstawionej we wniosku tezy o negatywnym wykonaniu budżetu”.
Należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna negatywnie oceniła niski poziom wykonania wydatków Gminy w zakresie:
– „Wykonania ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej, w miejscowości Zielonki-Parcela” oraz zarzuciła brak należytej kontroli na etapie wykonania projektu;
– „Wykonania przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach” oraz zarzuciła brak należytej kontroli nad realizacją przebudowy drogi i dodatkowo wskazała, że faktyczne okoliczności przebudowy ww. ulicy w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie zostały opisane w sposób prawidłowy i wyczerpujący;
– planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonała negatywnej oceny w w kwestii procedowania niniejszych dokumentów (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
– zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli” oraz stwierdziła, że opis ujęty w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest niezgodny ze stanem faktycznym.
Skład Orzekający zauważył, że m.in. w pierwszym z opisanych zadań Komisja Rewizyjna nie wzięła pod uwagę wszystkich powodów opisanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, a nie biorąc pod uwagę wszystkich przesłanek, które wpłynęły na niewykonanie powyższego zadania w terminie, nie dokonała pełnej i obiektywnej oceny w powyższym zakresie.
RIO opiniując wniosek Komisji Rewizyjnej wskazał także, że „instytucji absolutorium nie wolno łączyć z jakąkolwiek inną oceną działalności organu wykonawczego jak tylko z tą, która jest powiązana bezpośrednio z wykonaniem budżetu gminy. Oznacza to, że o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium decyduje wykonanie budżetu w zakresie kwotowym. Inaczej rzecz ujmując decydujące znaczenie ma to, czy doszło do kwotowego naruszenia granic wydatków, i to z winy organu wykonawczego (wójta)”.
RIO przypomniało, że „absolutorium udzielane jest z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu jako instytucja prawa finansowego nie może służyć ocenie działalności organu wykonawczego – Wójta Gminy Stare Babice na innych płaszczyznach”.
Jednocześnie RIO zaznaczyła, że Rada Gminy „dokonując oceny wykonania budżetu powinna czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych elementach” i dodaje, że „zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych, niż z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa”. Tym samym skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, uchwałą z dnia 28 czerwca 2021 r., negatywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice o nieudzielenie Wójtowi Gminy Stare Babice, Panu Sławomirowi Sumce, absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2020 r.
Radni nie udzielając Wójtowi absolutorium nie uwzględnili opinii RIO.