Informacja w sprawie rozbudowy ulicy Klonowej

udostępnij

Drodzy Mieszkańcy, przedłużający się termin rozpoczęcia remontu ulicy Klonowej, uzależniony jest przede wszystkim od postępowania odwoławczego, które toczyło się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w zakresie części 1, tj. robót drogowych i sanitarnych.

Z tego powodu podpisanie umowy w zakresie części 1 nie jest możliwe bez powtórzenia czynności w postępowaniu. Warto zaznaczyć, że rozprawa przed KIO odbyła się dnia 20 września 2021 r., a wyrok w sprawie Gmina otrzymała dopiero dnia 11 października 2021 r. Zgodnie z prawem, do dnia 25 października 2021 r. Gmina nie mogła podejmować żadnych czynności w zakresie części 1. Powyższa sytuacja powoduje, że w świetle prawa po upływie terminu na odwołanie do Sądu Okręgowego zgodnie z wyrokiem KIO, Gmina ponownie analizuje oferty oraz dokona wyboru wykonawcy. Tym samym z przyczyn prawnych przeciąga się termin, w którym wykonawców będzie mógł rozpocząć prace.

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że do czasu podpisania umowy na część 1, roboty w zakresie części 2 (roboty elektryczne) nie mogą się rozpocząć. Co ważne umowę na część 2, zawarto z firmą BUDWEX Wasilewski Mieczysław prawie miesiąc wcześniej, tj. 27 września 2021 r.

Podsumowując, wybór wykonawcy i zawarcie umowy w zakresie części 1 będzie możliwe najwcześniej w drugiej połowie listopada br. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie kolejnego odwołania. Z kolei biorąc pod uwagę formalności związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót, prace w terenie prawdopodobnie rozpoczną się nie wcześniej jak w następnym roku.