Konferencja „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną”

udostępnij

konferencja logo

28 kwietnia 2022 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbyła się Konferencja „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną”. Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” sp. z o.o. Marcin Łasiński. Wydarzenie odbyło się  pod patronatem honorowym PGW Wody Polskie, NFOŚiGW oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie podejmowanych działań skutkujących ograniczeniem negatywnego oddziaływania zmian klimatycznych na codzienne życie mieszkańców, będących punktem wyjścia do tworzenia długofalowych strategii działań samorządowych w obszarze gospodarki wodnej. Nasilające się z każdym rokiem ekstremalne zjawiska pogodowe stwarzają realne zagrożenia dla mieszkańców, gospodarstw domowych czy gospodarstw rolnych. Taka sytuacja wymaga podjęcia szeregu systemowych działań samorządu terytorialnego, które docelowo powinny przekładać się na:

 • ochronę przed podtopieniami oraz powodziami, wywołanymi deszczami ulewnymi i nawalnymi,

 • łagodzenie pojawiających się zagrożeń w wyniku wystąpienia suszy,

 • poprawę jakości zielonej i błękitnej infrastruktury przez stworzenie różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie bioróżnorodności w realizowanych zadaniach w zakresie gospodarki wodnej (np. zbiorniki retencyjne) i istniejących ekosystemach (np. rehabilitacja cieków, rehabilitacja zbiorników),

 • poprawę jakości życia mieszkańców poprzez generowanie korzystnego mikroklimatu w przestrzeni zurbanizowanej (m.in. w wyniku budowy obiektów błękitno-zielonej infrastruktury),

 • zachowanie różnorodności biologicznej poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu związane z zatrzymaniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorodnych habitatów w inwestycjach wodnych,

 • podniesienie świadomości społecznej nt. konieczności adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej gospodarki wodami przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej,

 • edukację ekologiczną mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży,

 • poprawę jakości wody w ciekach płynących i zbiornikach wodnych,

 • przywrócenie naturalnego układu hydrologicznego, bioróżnorodności i procesów ekologicznych w systemach wodnych,

 • spowolnienie odpływu wód opadowych i roztopowych,

 • utworzenie rezerwy wodnej dla potrzeb podlewania zieleni.

W czasie tej konferencji samorządowcy i specjaliści wymienili poglądy, jak sprostać tym wyzwaniom, oraz jak zrealizować te założenia. Konferencja została podzielona na bloki tematyczne:

BLOK I – WYZWANIA I SZANSE DLA REGIONU

 • Wyzwania dla gmin w obszarze zagospodarowania wód opadowych będące skutkiem zmian klimatycznych na przykładzie Gminy Stare Babice.

Prelegenci:  pan  Wiktor Pilarczyk – Dyrektor Zarządu GPK Eko-Babice oraz pani Kaja Dębek-Dział Techniczny Obiektów  GPK Eko-Babice.

 • Aspekty hydrologiczne w Kampinoskim Parku Narodowym.

Prelegentka:  pani Anna Andrzejewska.

 • Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą na przykładzie projektu LIFERADOMKLIMA-PL

Prelegentka:  pani dr hab. Iwona Wagner, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 BLOK II – WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

 • Oferta NFOŚiGW w zakresie finansowania zagospodarowania wód opadowych.

Prelegentka:  pani Anna Czyżewska – Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Hydrologia i ochrona przeciwpowodziowa w kontekście zmian klimatycznych

Prelegent: pan Andrzej Sadowski – Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną przez WFOŚiGW w Warszawie

Prelegent: pan Marcin Koper – pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Inwestycji , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 BLOK III – KOMPONENT MERYTORYCZNY

 •  Zielono-błękitna infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmiany klimatu.

Prelegentka: pani dr hab. Agata Ciszewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Zasoby wodne Polski – agrotechniczne uwarunkowania retencji i dystrybucji wody

Prelegent: pan prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

BLOK IV – KOMPONENT MERYTORYCZNY którą poprowadził Pan Marcin Łasiński – Prezes GPK Eko-Babice Sp. z o.o.

Na zakończenie Konferencji odbyły  się dwie debaty. Pierwszą debatę ekspercką poprowadził Marcin Łasiński – Prezes GPK Eko-Babice, udział wzięli: pani Iwona Wagner, pani  Anna Andrzejewska, pan Andrzej Sadowski, pan Grzegorz Żurek. Drugą debatę samorządową poprowadziła Zastępca Wójta Katarzyna Sońta, udział wzięli: Wójt Gminy Stare Babice – Sławomir Sumka, pani Dorota Zmarzlak –  Wójt Gminy Izabelin oraz Aleksandra Jankowska – kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej w Łomiankach.

W Konferencji uczestniczyli: Dorota Zmarzlak Wójt Gminy Izabelin, Monika Ciurzyńska Wójt Gminy Kampinos, Jacek Adamski Sekretarz Gminy Błędów, Rafał Maszewski Biuro Projektów Ekologicznych Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Paweł Bohdziewicz · Prezes w Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”, Tomasz Krasowski Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa UMWM,  przedstawiciele: miasta Pruszków, miasta Łomianki,  miasta Uniejów, miasta Płock, gminy Latowicz, gminy Błędów, gminy Izabelin, dzielnicy Bemowo, dzielnicy Bielany, Przewodniczący Gminnej rady Seniorów, radni, sołtysi oraz Mieszkańcy.

Zachęcamy do obejrzenia konferencji  https://youtu.be/gxAPUvCW1vs