Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

udostępnij

Zarządzenie nr 71/2022

Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 63 ust. 1, ust. 3 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082, z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), zarządzam, co następuje:

  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego Kościuszki 1b, 05-082 Blizne Jasińskiego.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice;
  • w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie