Konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” 

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice ogłasza konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia”

Przedmiot konkursu ofert jest wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych na terenie Gminy Stare Babice (pobyt stały lub czasowy). Koszt wykonanych szczepień pokryje Gmina Stare Babice ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planuje się zaszczepienie w 2022 roku maksymalnie 200 osób wg kolejności zgłoszeń. Realizacja programu szczepień rozpocznie się od 10 września 2022 r. i będzie trwać do wyczerpania limitu szczepień, nie później jednak niż do 15 grudnia 2022 r. Szczepienia będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej związanej z realizacją programu.

 

Ofertę należy złożyć w opieczętowanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na konkurs – Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia w 2022 r.” – w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2022 r. do godziny 1700. W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem liczy się data wpływu do Urzędu. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na Oferencie i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy Oferenta lub poczty, nie będą brane pod uwagę. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferentów. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi Oferent.

Zarządzenie Wójta dotyczące konkursu ofert na szczepienia 2022 rok
Wzór umowy na szczepienia w 2022 r
Ogłoszenie szczepienia – konkurs ofert 2022 r
Oferta wykonawcy dot szczepień na 2022 r