Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

udostępnij

Pomagasz obywatelom z Ukrainy w lipcu
Tu uwaga! Jeśli składasz wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za okres, który obejmuje 1 lipca 2022 r. (dzień wejścia w życie nowych przepisów zmieniających) koniecznie musisz złożyć niezbędne dokumenty do 31 lipca 2022 r.

Pomoc ”po nowemu”
Jeśli Twój wniosek dotyczy okresu od 2 lipca, czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy dokumenty składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Przypominamy, że świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przysługuje za okres nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Podstawa prawna – art. 13 ust. 1e i ust. 1f ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), wprowadzony nowelizacją ww. ustawy z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383).