LXVI sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad LXVI sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 1 i 3 Statutu Gminy Stare Babice ustalam porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 14:00:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040.
8. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2024 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w Gminie Stare Babice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice – etap II.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian statutu Gminy Stare Babice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalania zasad otrzymywania diet dla sołtysów.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szuba

 

Zawiadomienie o rozszerzeniu porządku obrad LXVI sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) – rozszerzam porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 14:00, o następujący tematy:

1. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w Gminie Stare Babice.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice – etap II.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian statutu Gminy Stare Babice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalania zasad otrzymywania diet dla sołtysów.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szuba