Modernizacja ulicy Andersa- informacja o podpisaniu umowy

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka 23 marca 2023 r. podpisał umowę na realizację rozbudowy ulicy Andersa we wsi Janów. Podpisanie umowy poprzedzone zostało negocjacjami,     a termin jej wykonania ustalono na 13 miesięcy.

Umowa została podpisana z Wykonawcą INSTALIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (link do platformy zakupowej Gminy Stare Babice: Profil Nabywcy – Urząd Gminy Stare Babice (platformazakupowa.pl)).

Rozbudowa będzie realizowana na całym odcinku ul. Andersa, tj. około 875 m pomiędzy ul. Pohulanki a ul. Sikorskiego.  W ramach zadania powstanie m.in. nowa jezdnia, obustronne chodniki, odwodnienie, oznakowanie, przebudowane zostanie oświetlenie.

Przed fizycznym rozpoczęciem robót w terenie Wykonawca musi w pierwszej kolejności opracować i uzgodnić czasową organizację ruchu, czynności te zajmą co najmniej kilka tygodni.  W ramach czasowej organizacji ruchu dopuszcza się możliwość zamknięcia ul. Andersa przy zapewnieniu dojazdu użytkowników posesji przylegających, a także zapewnieniu dojazdu pojazdom odbierającym odpady komunalne.

O rozpoczęciu prac w terenie oraz wszelkich utrudnieniach będziemy Państwa informować na bieżąco. W imieniu Wykonawcy robót zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie ostrożności, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

W przypadku pytań dotyczących  rozbudowy i prac budowlanych prosimy o kontakt bezpośredni
z Referatem Inwestycji Gminnych pod nr tel.: (22) 722 95 36.

Gmina na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie do 5.980.360,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) W celu zmniejszenia wydatków ze środków własnych złożono również wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – obecnie czekamy  na rozpatrzenie wniosku.