Nabór kandydatów do świadczenia usług asystencji osobistej w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

udostępnij

Gmina Stare Babice przystąpiła kolejny raz w 2024 roku do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 31 sierpnia 2023 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę Nr LXI/669/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji Programu w Gminie Stare Babice.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka razem ze Skarbnik Gminy Mariolą Sarzyńską podpisali z Wojewodą Mazowieckim Mariuszem Frankowskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Marzenę Tazbir-Kowalczyk – umowę nr 137/AOON/2024 na realizację przedmiotowego Programu.

 

Dofinansowanie Programu wynosi  110 830,14 zł

Całkowita wartość Programu wynosi 110 830,14 zł

 

Nabór Beneficjentów do Programu odbył się w okresie od 1.09.2023 r. do 11.09.2023 r.,  zanim Gmina Stare Babice złożyła wniosek o przystąpieniu do Programu w wyznaczonym terminie – do 15 września 2023 roku.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług asystencji osobistej w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem                                     z uczestnikiem:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej (zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej symbol 3412), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania osoby, u której usługa asystencji osobistej będzie świadczona (na terenie Gminy Stare Babice).

 

Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi asystencji osobistej wynosi 50,00 zł brutto.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.bip.stare-babice.eu/p,57,ogloszenia-i-komunikaty

 

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek  od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 8.00 do 15.00

tel. (022) 722 90 11 wew. 230

e-mail: gops@stare-babice.pl