Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych z Gminy Stare Babice

udostępnij

Gmina Stare Babice przystąpiła w 2024 roku do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 30 listopada 2023 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę Nr LXV/705/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji Programu w Gminie Stare Babice.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka razem ze Skarbnik Gminy Mariolą Sarzyńską podpisali z Wojewodą Mazowieckim Mariuszem Frankowskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału do spraw Osób Niepełnosprawnych Marzenę Tazbir-Kowalczyk – umowę nr 11/OW_JST/2024 w sprawie  realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.

 

Dofinansowanie Programu wynosi  39 933,00 zł

Całkowita wartość Programu wynosi 39 933,00 zł

 

Nabór Beneficjentów do Programu odbył się w okresie od 3.11.2023 r. do 13.11.2023 r., zanim Gmina Stare Babice złożyła wniosek o przystąpieniu do przedmiotowego Programu w wyznaczonym terminie – do 16 listopada 2023 roku.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.  

                          

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Usługi opieki wytchnieniowej, zgodnie z ww. Programem mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby                                           z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą  z niepełnosprawnością, które:

  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej (zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej symbol 3412), pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania osoby, u której usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona (na terenie Gminy Stare Babice).

 

Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi opieki wytchnieniowej wynosi 50,00 zł brutto.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.bip.stare-babice.eu/p,57,ogloszenia-i-komunikaty

 

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek  od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 8.00 do 15.00

tel. (022) 722 90 11 wew. 230

e-mail: gops@stare-babice.pl