OBOWIĄZKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE BUDOWY

udostępnij

Urząd Gminy Stare Babice przypomina o właściwej gospodarce odpadami na terenie budowy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/173/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6666 z późn. zm.), Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku m.in.: poprzez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonywanie w/w obowiązku, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. Wyjątkiem w takim przypadku jest wyłącznie sytuacja, gdy umowa o świadczeniu takiej usługi stanowi inaczej.

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. 

Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że:

1) na każdej budowie Wykonawca zobowiązany jest gromadzić odpady budowlane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach – najczęściej typu BIG-BAG).

2) obowiązuje zakaz gromadzenia odpadów na ziemi,

3) przekazanie odpadów może nastąpić wyłącznie uprawnionemu przedsiębiorcy. Nie może to być przypadkowa osoba dysponująca pojazdem.

4) obowiązuje zakaz spalania odpadów, dotyczy to także worków po różnego rodzaju zaprawach, cementach, drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki.

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków i zakazów jest wykroczeniem w rozumieniu art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub art. 171 i 191 ustawy o odpadach. W stosunku do sprawców ww. wykroczeń Straż Gminna w Starych Babicach posiada uprawnienia do nałożenia mandatu karnego lub też do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu.

W przypadku ewentualnych wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,  pokój nr 10 (tel. 22 730 80 90, 22 730 80 12, e-mail: odpady@stare-babice.pl).