Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

udostępnij
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare BabiceNa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322.):

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”

ponadto ponownie zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,  Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. i Uchwały Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Wszystkie w/w cztery uchwały podjęte zostały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice na łącznie 25 obszarach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszary przystąpienia do zmiany pokazano  na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy. Studium i jego zmiany dostępne są pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rpp@stare-babice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski złożone w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenia znak:

RPP.7621.40.2019 z dnia 16.12.2019r. i RPP.6721.17.2020 z dnia 16.04.2020r. zachowują ważność.

Uchwały dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:

https://starebabice.bip.net.pl/?a=492https://starebabice.bip.net.pl/?a=567

archiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/476236_Uchwala_Nr_095bip.pdf

archiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/490558_Uchwala_Nr_135BIP.pdf

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

 

        Załączniki:

  1. Nr 1- Schemat rozmieszczenia terenów objętych zmianą studium,
  2. Nr 2- Uchwała Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. ,
  3. Nr 3- Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. ,
  4. Nr 4- Uchwała Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,
  5. Nr 5- Formularz wniosku w sprawie zmiany ustaleń studium,
  6. Nr 6- Uchwała Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.