Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

udostępnij

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283) oraz uchwały Nr XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 kwietnia do 5 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca o godzinie 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w dokumencie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2020 r. włącznie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stare Babice. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Stare Babice

/-/ Sławomir Sumka

Załącznik:

ogłoszenie – wyłożenie mpzp Koczarska-Sienkiewicza