Ograniczenia w funkcjonowaniu GOSiR Stare Babice

udostępnij

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. dotyczące nowych regulacji w obszarze sportu w ramach walki z koronawirusem. Nowe obostrzenia będą obowiązywały do 17 stycznia 2021 r.

Obiekty GOSiR Stare Babice pozostają otwarte wyłącznie dla zawodników uprawiających:

  • Sport zawodowy w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3),
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Każda osoba zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu wystawionego:

  • przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe,
  • przez odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.