Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) zwołuję w trybie zdalnym XXVIII sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 29 grudnia 2020 r.

o godz. 14.00,

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVII/290/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Henryk Kuncewicz

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295
Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)