Oświadczenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin

udostępnij

W związku z szerzonymi nieprawdziwymi informacjami na temat realizowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin informujemy,
że procedura realizacji planu miejscowego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin trwa już od blisko 7 lat
(Uchwała Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dn. 4 września 2014 r.).

W tym czasie odbyło się:

 • Zbieranie wniosków mieszkańców w związku z ogłoszeniem z 16.10.2014 r.,
 • Zbieranie wniosków instytucji w związku z zawiadomieniem z 22.10.2014 r.,
 • Konsultacje społeczne oraz zbieranie uwag do przedstawionych trzech koncepcji w 2016 r.,
 • Wystąpienie o opinie i uzgodnienia do instytucji zewnętrznych w 2017 r.,
 • Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w 2018 r.,
 • I wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna październik- listopad 2019 r.
  + dodatkowe spotkanie zorganizowane we współpracy z radnymi i mieszkańcami,
 • Ponowne wystąpienie o opinie i uzgodnienia do instytucji zewnętrznych w 2020 r.,
 • II wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna sierpień-wrzesień 2020 r.,
 • III wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna listopad- grudzień 2020 r.,
 • IV wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna marzec- kwiecień 2021 r.

Zarzuty dotyczące „zabetonowania parku Chopina” są bezzasadne. W projekcie planu miejscowego wyznaczono dwa tereny zieleni parkowej.
Park Chopina został oznaczony jako teren 2US/ZP/WS. Dodatkowo wyznaczony został drugi obszar zieleni publicznej jako tereny: 1US/ZP/WS, 1aUS/ZP oraz 1bUS/ZP.

W planie wykluczono zabudowę szeregową. Na wszystkich terenach, gdzie wprowadzana jest nowa zabudowa MN2 oraz MN3 ustalono możliwość sytuowania wyłącznie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej.

W zakresie terenów, które na mocy obowiązującego planu nabyły już prawa do zabudowy, utrzymano obowiązujące ustalenia w nowym projekcie.

Zarzuty dotyczące parametru intensywności zabudowy są nierzetelne i wprowadzają w błąd, ponieważ plan miejscowy zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera wiele wskaźników i parametrów urbanistycznych, których całokształt daje obiektywny pogląd na możliwości inwestycyjne na danej nieruchomości.
W związku
z tym, aby oszacować możliwość zabudowy działki należy wziąć pod uwagę wszystkie ustalenia szczegółowe dla danego terenu.

Informujemy, że ostatnie wyłożenia do publicznego wglądu realizowane były w niezbędnym zakresie wskazanym w ogłoszeniach, dlatego też uwagi, które nie odnosiły się do wykładanego zakresu, zgodnie z prawem nie mogły zostać pozytywnie rozpatrzone. Uwagi, których postulaty zawierały się w tematyce objętej danym wyłożeniem i były z formalnych względów możliwe do pozytywnego rozpatrzenia, zostały uwzględnione w projekcie planu.