Podsumowanie realizacji zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

udostępnij

 

 

 

W ramach tegorocznej edycji MIAS 2020, ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020, w Gminie zrealizowanych zostało 5 inwestycji

 

 

 

 

  1. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną
  2. Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz boiska w miejscowości Mariew
  3. Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Koczarskiej poprzez wykonanie progów zwalniających oraz towarzyszącego oznakowania drogowego
  4. Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie
  5. Zakup i montaż ulicznego sygnalizatora świetlnego

Zgodnie z inicjatywą „ MIAS MAZOWSZE 2020”, zadania miały na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

Zrealizowane zadania ilustrują poniższe zdjęcia:

 1.

 

2.

3.

 4.

5.

 

 Zadania współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

 

 

 

Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wynosi max. 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10.000,00 zł.

„MIAS MAZOWSZE” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i Radę Sołecką. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Wsparcie finansowe obejmuje takie cele jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych województwa czy zachowanie wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego. Każda gmina może otrzymać dofinansowanie maksymalnie dla 5 zadań.