Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

udostępnij

Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia:
24.08.2022 r. godz. 16.00

Przewidywany czas trwania ryzyka:
Od godz. 16.00 dnia 24.08.2022 r. do godz. 24.00 dnia 24.08.2022 r.

Przyczyny:
Napływ transgraniczny pyłów z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany unosem pyłu z obszarów suchych oraz pożarów jakie mają miejsce na terenie Europy Wschodniej. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 Prognozowane na dzień 24.08.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: przasnyski, mławski, ciechanowski, pułtuski, nowodworski, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, wołomiński, otwocki, miński, garwoliński, m. st. Warszawa.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 24.08.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10: ok. 3 384 tys. osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:
Ogół ludności:
– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
Wrażliwe grupy ludności:
– ogranicz przebywania na otwartej przestrzeni,
– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Wysokie stężenia pyłu spowodowane są napływem transgranicznym, zaleca się stosowanie środków ostrożności wymienionych powyżej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania:
24.08.2022 r. godz. 16.00
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845)
Źródła danych:
– Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Opracowanie:
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja:
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/overruns/0