Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

udostępnij

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje  o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ

Data wystąpienia: 13.03.2022 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 13.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 13.03.01.2022 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Obszar ryzyka: Prognozowane na dzień 13.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski, warszawski zachodni, M.Radom.

Zalecane środki ostrożności:
– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.
– ogranicz przebywania na otwartej przestrzeni,
– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
– bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)
i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń:
– zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
– zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
– zraszanie pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,
– czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych powodujących powstawanie emisji powierzchniowej,
– kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
– kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
– kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10