Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i klas pierwszych SP na rok 2023/2024

udostępnij
W gminie Stare Babice odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: kliknij w link. https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ 

Terminy, kryteria i dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice nr 33/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2023/2024. 

https://starebabice.bip.net.pl/?a=3815

Przyjmowanie wniosków dotyczących kontynuacji wychowania przedszkolnego przez system elektroniczny od 21.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 02.03.2023 r. do 21.03.2023 r.

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów z obwodu i spoza obwodu po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych od 07.03.2023 r. do 23.03.2023 r.

Umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego: 

1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku. 

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to<br>zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce. 

2. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do<br>placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki) tj. wydruk z systemu rekrutacyjnego z podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych. 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 

1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe: 

  • wielodzietność rodziny; 
  • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica; 
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie; 
  • objęcie pieczą zastępczą. 

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie rekrutacyjnej (na dole strony – pliki do pobrania) 

2. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji 

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. 

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej. 

UWAGA – W celu złożenia wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzic ma założone konto z poprzedniej rekrutacji, nie musi zakładać kolejnego konta. 

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną. Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail. 

Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. 

W przypadku skorzystania przez Państwo z tej opcji w systemie, nie będą Państwo musieli dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a drugi ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie. 

ETAP KONTYNUCJI

3, 4 i 5 latki w szkole (dot. SP w Koczargach Starych) –uczestniczą w kontynuacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Bardzo ważne – rekrutacja do oddziału 6-latków w szkole podstawowej stanowi rekrutację do oddziału przedszkolnego, zerówka stanowi wychowanie przedszkolne. Prosimy zwrócić uwagę przy wybieraniu typu rekrutacji. 

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).  

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w formie elektronicznej.  

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi<br>dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 latków prowadzonym w szkole. 

W roku szkolnym 2023/2024 w procesie rekrutacji planujemy przyjąć również dzieci do Przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr 32/2023 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024”, pracować będą jak placówki publiczne. 

Informacji na temat rekrutacji udzielają komisje rekrutacyjne w szkołach i przedszkolach od 21 lutego 2023 r. Aktualne informacje można śledzić w zakładce aktualności na stornie rekrutacyjnej.