Renaturalizacja parku gminnego w Starych Babicach

udostępnij

W grudniu ubiegłego roku, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zrealizowano zadanie pn. Renaturalizacja części parku gminnego w Starych Babicach – jako przykład podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego”.

Celem zadania było:

  • podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz turystów ze wszystkich grup wiekowych na temat lokalnie występującej fauny i flory, istniejących powiązań przyrodniczych oraz bioróżnorodności;
  • wzrost świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych w społeczności lokalnej oraz wśród dzieci w wieku szkolnym;
  • zwiększenie udziału roślin gatunków rodzimych na terenach zieleni urządzonej (park gminny);
  • poprawa warunków życia lokalnie występujących gatunków ptaków, płazów i owadów.

 

Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez:

– przeprowadzenie renaturalizacji części parku gminnego polegającej na wykonaniu nasadzeń roślinności gatunków rodzimych,

– utworzenie miejsc do rozwoju bioróżnorodności (hotele dla owadów, próchnowisko),

– zamontowanie tablic informacyjnych służących edukacji,

– wytyczenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem istniejącej i nowej infrastruktury,
– montaż obiektów małej architektury (tabliczki z oznaczeniem nazw gatunków roślin, ławki, kosze na odpady)
– organizację ogólnodostępnego pikniku ekologicznego w postaci warsztatów budowania karmników dla ptaków lub hoteli dla owadów.

Niebawem, gdy rośliny zaczną budzić się do życia, zaprezentujemy efekty realizacji projektu w pełnej krasie, a już teraz zachęcamy do spacerów po parku i odwiedzenia miejsca realizacji tego zadania (część parku, przy rzeźbie „Pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim”). 

 

Tablica informacyjna w pdf tutaj.